1. Cổng thông tin điện tử

Giải pháp tổng thể về Cổng thông tin điện tử theo mô hình kiến trúc hiện đại, áp dụng cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp

2. Quản lý văn bản và điều hành

Phần mềm hỗ trợ công tác điều hành tác nghiệp và quản lý xử lý văn bản đến, văn bản đi và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước

3. Phần mềm quản lý báo cáo các chỉ tiêu kinh tế xã hội

Phần mềm hỗ trợ tạo lập và quản lý, đánh mã toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương theo quyết định số 54; tạo lập kho dữ liệu báo cáo và hỗ trợ quy trình báo cáo, phê duyệt số liệu từ xã lên huyện và lên tỉnh, giúp công tác khai thác, tra cứu thông tin nhanh tróng, linh hoạt

4. Phần phần mềm quản lý hệ thống thông tin an sinh xã hội

Phần mềm hỗ trợ công tác tạo lập thông tin, khai thác và giám sát toàn bộ các chỉ tiêu an sinh xã hội trên 4 nhóm chỉ tiêu chính: việc làm, đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo; bảo hiểm xã hội; trợ giúp xã hội cho các nhóm đặc thù; dịch vụ xã hội cơ bản theo Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030;

5. Phần mềm quản lý sức khỏe sinh sản

Phần mềm hỗ trợ hỗ trợ hoạt động cập nhật, quản lý các thông tin về trẻ em, biến động về trẻ em theo yêu cầu Công văn số 266/TE-KHTH ngày 15/5/2018 của Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

6. Phần mềm lý hộ nghèo

Phần mềm hỗ trợ cán bộ ngành LĐTBXH từ cấp xã, huyện và Sở LĐTB&XH rà soát, nhập tin và quản lý được các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, giúp công tác tổng hợp báo cáo thuận tiện, chính xác, hiệu quả và công khai minh bạch từ xã, huyện, tỉnh

7. Phần mềm quản lý học nghề

Hỗ trợ phòng dạy nghề thuộc Sở LĐTB&XH quản lý được số liệu về tình hình đào tạo của các cơ sở đào tạo trên địa bàn như cơ sở đào tạo, đội ngũ giáo viên, học viên. Ngoài ra phần mềm hỗ trợ tính năng quản lý các chỉ số đánh giá theo yêu cầu của Bộ

8. Phần mềm quản lý hồ sơ người có công với cách mạng

Phần mềm hỗ trợ Quản lý cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng tám;  Quản lý người lao động tiền khởi nghĩa; Quản lý hồ sơ các liệt sỹ; Quản lý hồ sơ của các anh hùng; Quản lý hò sơ thương binh; Quản lý hố sơ thanh niên xung phong; Quản lý danh sách hồ sơ các bà mẹ Việt Nam anh hùng; Quản lý danh sách hồ sơ các thương bệnh binh và các thương binh;  Quản lý danh sách hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; Quản lý danh sách hồ sơ người tham gia kháng chiến; Quản lý danh sách hồ sơ người có công với cách mạng; Quản lý hồ sơ bị bệnh NN; Quản lý hồ sơ bị TNLĐ; Quản lý hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Quản lý danh sách các Mộ liệt sỹ; Lập các báo cáo.